• Functies: fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme.
 • Anatomische eigenschappen: positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam.

Tot de onderdelen van het menselijk organisme worden gerekend lichaamsdelen, orgaanstelsels en onderdelen van organen.

 • Stoornissen: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen.
 • Activiteiten: onderdelen van iemands handelen.
 • Beperkingen: moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten.
 • Participatie: iemands deelname aan het maatschappelijk leven
 • Participatieproblemen: problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het maatschappelijk leven.
 • Externe factoren: iemands fysieke en sociale omgeving.
 • Interne factoren: iemands individuele achtergrond


Status

 • Actief: relevant voor de besluitname

Alle gegevens die betrekking hebben op het huidige gezondheidsprofiel hebben in principe een status "actief".

Behoudens bij het registreren van een gegeven uit het verleden worden de meeste klinische gegevens (diagnose, behandeling, onderzoek…) geregistreerd op het ogenblik dat die specifieke conditie van toepassing is: dus als "actief". 

 • Passief - relevant voor de besluitname

Overstappen naar passief betekent dat de conditie een "antecedent" wordt.

 • Passief - niet relevant voor de besluitname

Overstappen naar passief betekent dat de conditie een "antecedent" wordt.

 • Niet aanwezig: 

Waardedatum

De waardedatum is de datum verbonden aan het feit dat geregistreerd is: een evenement, een conditie van de patiënt, een verrichting.

1) Elk individueel gegeven heeft een "waardedatum". Als ik vandaag registreer dat de patiënt twee jaar geleden een heupfractuur had dan heeft dat gegeven als registratiedatum vandaag en als waardedatum een datum van twee jaar geleden.

 2) In de meeste gevallen zal de registratiedatum ook de waardedatum zijn: mag per default zo ingesteld zijn. 

Een waardedatum kan een onvolledige datum zijn, bijvoorbeeld een jaartal zonder precisering.

De registratiedatum is altijd de datum van toevoeging van het gegeven in het dossier.  De waardedatum kan verschillend zijn en is in principe verschillend voor gegevens die door derden zijn aangevoerd of ook voor therapeutische antecedenten.  

Verwijderd

Verwijderd is niet gelijk als passief irrelevant. Een passief irrelevant gegeven is nog steeds een dossiergegeven.

Vertrouwelijk

Een individueel gegeven, naar keuze van de gebruiker en/of op vraag van de patiënt, moet kunnen aangemerkt worden aangemerkt worden als "vertrouwelijk" waardoor het niet uitgevoerd wordt en ook niet beschikbaar is aan collega's of andere leden van het zorgteam.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Maximize Your PDF Protection with These Simple Steps